BẢN QUYỀN

1. Trách nhiệm nội dung – Content Responsibility

Chúng tôi không lưu trữ và upload phim lên hệ thống, không có ngoại lệ cho bất cứ danh mục nào, các bài đánh giá phim được thực hiện bởi team quản lý chất lượng nội dung của iPhimChill.TV để cung cấp thêm các thông tin chung cho người đọc. Các bộ phim được phát sóng thông qua những đường dẫn chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau như youtube, vimeo, hydrax, dailymotion,… dưới hình thức ẩn danh. Chính vì thế trách nhiệm nội dung về những đường link phim được đăng tải không thuộc trách nhiệm của iPhimChill.TV. Đội kiểm duyệt nội dung vẫn luôn làm việc tích cực để đảm bảo không xuất hiện những danh mục phim không phù hợp, nội dung lừa đảo hay chống đối tiêu cực.

We do not store and upload movies to the system, no exceptions for any category, movie reviews are made by iPhimChill.TV content quality management team to provide more general information for users. reader. Movies are broadcast through sharing links from various sources such as youtube, vimeo, hydrax, dailymotion, etc. in an anonymous form. Therefore, the content responsibility for the posted movie links is not the responsibility of iPhimChill.Net. The content moderation team is always working hard to ensure that inappropriate movie categories, deceptive content, or negative objections do not appear.

2. Bản quyền – Copyright

iPhimChill.TV không chịu trách nhiệm bản quyền cũng như không sở hữu bản quyền của các bộ phim được phát sóng thông qua link chia sẻ, việc yêu cầu các thành viên cung cấp giấy chứng nhận sở hữu bản quyền cũng không khả thi nên về các nội dung phim được đăng tải và phát sóng, nếu có bất cứ vi phạm nào về bản quyền mà bạn là người sở hữu bản quyền đó, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ email tại phần liên hệ. Sau khi xác minh tính xác thực của thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi website trong vòng 24h. Nếu bạn cung cấp các thông tin không chính xác hoặc cố ý giả mạo thông tin, chúng tôi có quyền chặn phương thức liên lạc của bạn mà không cần thông báo trước.

iPhimChill.TV is not responsible for copyright nor does it own the copyright of the movies broadcast through the sharing link, it is also not possible to ask members to provide a certificate of copyright ownership, so about the content. movie content is posted and broadcast, if there is any copyright violation of which you are the copyright owner, please contact us immediately at the email address in the contact section. After verifying the authenticity of the information you provide, we will remove the offending content from the website within 24 hours. If you provide incorrect information or intentionally falsify information, we reserve the right to block your communication without prior notice.